Main menu

Regulamin

Regulamin świadczenia usług doradztwa prawno-usługowego przez Firmę Contract Projekt Consulting sp. z o.o., doradztwo biznesowe w Małopolsce drogą elektroniczną.

§ 1

Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002. Nr 144 Poz. 1204).

§ 2

Regulamin określa:

  1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
  3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 3

Regulamin określa warunki świadczenia usługi e-mail-Porady. Zlecenie i wykonanie usługi następuje na określonych zasadach w niniejszym regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie www.consultingbudowlany.pl. Akceptacja regulaminie stanowi warunek zawarcia przez Klienta umowy na wykonanie usługi przez Firmę Contract Projekt Consulting sp. z o.o..

§ 4

Usługi pomocy biznesowej, gospodarczej, inwestycyjnej lub prawnej drogą elektroniczną, dalej zwaną e-mail-Porady, świadczone są przez Firmę Contract Projekt Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy J. Żuławskiego 11/10.

§ 5

Świadczenie usług odbywa się w języku polskim, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej.

§ 6

W zależności od treści zapytania Klienta, Firma Contract Projekt Consulting sp. z o.o. przygotowuje odpowiedź polegającą na:

  a. Sporządzeniu opinii prawnej przez Kancelarię prawną związaną z Firmą Contract Projekt Consulting sp. z o.o. lub prawników Firmy.
  b. Sporządzeniu projektu umowy.
  c. Opracowaniu opinii technicznej koniecznej do wyjaśnienia zaistniałego problemu na inwestycji.
  d. Opracowaniu sposobu ochrony jaka jest niezbędna dla prowadzenia inwestycji, zarówno przez Inwestora, jak też i Wykonawcę.
  e. Opracowaniu sposobu ochrony, jaka jest niezbędna dla Klientów firm deweloperskich czy też wykonawczych.
  f. Poradach dotyczących rozwiązywania wszelkich sporów na inwestycji pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

Korespondencja z Klientem będzie odbywać się za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Klienta w formularzu.

§ 7

Po złożeniu zapytania, najpóźniej w ciągu 36 godzin Firma Contract Projekt Consulting sp. z o.o. prześle Klientowi formularz z adresem e-mail dotyczący kosztu usługi oraz wskaże sposób zapłaty. Firma Contract Projekt Consulting sp. z o.o. odpowiada na zapytania od poniedziałku do piątku. Na zapytania złożone w piątek i sobotę odpowiadamy w następny wtorek lub środę.

§ 8

Zadając konkretne zapytania, obejmujące precyzyjnie faktyczny stan problemu poszczególne zagadnienia i fakty zaistniałego problemu, oraz dokładny opis powstałej sytuacji prawnej lub problemu inwestycyjnego, Klient zobowiązany jest podać swoje dane, które są niezbędne do dalszego kontaktu z usługodawcą.

§ 9

Firma Contract Projekt Consulting sp. z o.o. po konsultacji z Kancelarią prawną (jeżeli dotyczy to wyłącznie problemu prawnego) dokona wyceny usługi. W razie konieczności będziemy zwracali się do Klienta o doprecyzowanie problemu lub przesłanie zeskanowanych dokumentów.

§ 10

Firma Contract Projekt Consulting sp. z o.o. przesyła odpowiedzi w oparciu o przedstawiony zaistniały stan faktyczny, zgodnie z opisanym stanem prawnym, przepisami wynikającymi z prowadzonej działalności gospodarczej i na podstawie załączonych dokumentów.
Firma Contract Projekt Consulting sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedoprecyzowany stan faktyczny zgłoszonego problemu, podany przez Klienta.

§ 11

Firma Contract Projekt Consulting sp. z o.o. zastrzega sobie zmianę terminu udzielenia odpowiedzi w przypadkach szczególnie trudnych i zawiłych. W takich przypadkach Klient otrzyma informacje o zmianie terminu usługi.

§ 12

Zawarcie umowy następuje z chwilą akceptacji wysokości opłaty, po wpłacie na wskazany przez Firmę Contract Projekt Consulting sp. z o.o. numer konta bankowego.

§ 13

Firma Contract Projekt Consulting sp. z o.o. związana jest ofertą dotyczącą ceny i czasu wykonania usługi przez 7 dni od chwili jej przesłania.

§ 14

Firma Contract Projekt Consulting sp. z o.o. udziela odpowiedzi wyłącznie na pytania podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, które przedstawiają się z imienia i nazwiska wraz z precyzyjnym podaniem stanu faktycznego problemu sprawy, których zapytanie dotyczy.

§ 15

Dodatkowe zapytania Klienta dotyczące innego problemu a niedotyczące pierwotnego zapytania będzie wymagało dodatkowej umowy.

§ 16

Klient zobowiązany jest do odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące przedstawionego problemu zadane przez pełnomocnika Firmy Contract Projekt Consulting sp. z o.o. W razie braku wyjaśnienia problemu usługa e-mail-Porady będzie wstrzymana.

§ 17

Każdej ze stron przysługuje prawo bezkosztowego wypowiedzenia umowy przed wykonaniem usługi. W takim wypadku FirmaContract Projekt Consulting sp. z o.o. zobowiązana jest do zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto Klienta. W wypadku zawarcia umowy i wypowiedzenia jej przez Klienta po upływie 24 godzin od chwili zawarcia umowy, Firma Contract Projekt Consulting sp. z o.o. ma prawo do zatrzymania 50% wniesionej opłaty. Pozostała część wniesionej opłaty zostanie przelana na konto bankowe podane przez Klienta.

§ 18

Firma Contract Projekt Consulting sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w związku z powierzoną jej sprawą. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie.

§ 19

Klient może w formie pisemnej na adres Firmy Contract Projekt Consulting sp. z o.o. złożyć reklamacje w przypadku zastrzeżeń do usługi e-mail-Porady w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi.

§ 20

Firma Contract Projekt Consulting sp. z o.o. rozstrzyga reklamacje w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania informując o wyniku postępowania Klienta i wskazując uzasadnienie rozstrzygnięcia.

§ 21

Po uznaniu reklamacji Firma Contract Projekt Consulting sp. z o.o. wykona usługę bezpłatnie.

§ 22

Na żądanie Klienta Firma Contract Projekt Consulting sp. z o.o. wystawi fakturę VAT po wykonaniu usługi, która zostanie mu wysłana w terminie 7 dni od daty dokonania wpłaty za wykonaną usługę, wyłącznie w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę. Faktura nie będzie zawierać podpisu i pieczęci świadczącego usługę prawnika.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych w tym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

§ 24

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji e-mail-Porady, na podstawie niniejszego regulaminu jest Sąd dla Krakowa Śródmieście w Krakowie.

§ 25

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2013 roku i może zostać zmieniony w każdym czasie.

Contract Projekt Consulting, Kraków
Porady prawne, nieruchomości

Bezpieczeństwo

Bierzemy pełną odpowiedzialność

Profesjonalizm

Liczy się Twój sukces!

Doświadczenie

Blisko 40 lat na rynku

Skuteczność

Dbamy o każdy szczegół